top of page

 

STACCATO musicaltheatergezelschap, gevestigd aan Ereprijs 25, 1273 XH Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

STACCATO musical theater

Ereprijs 25

1273 XH Huizen

+31 6 42310652

www.staccato-huizen.nl

Kvknr. 62478877 

 

De website die aan dit privacy beleid is gekoppeld, wordt beheerd door STACCATO musical theater Huizen. 

 

Wij hechten veel belang aan privacybescherming en wij streven ernaar u te beschermen en uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die verband houden met u of die u identificeren, verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen, delen en gebruiken. Het beschrijft ook uw recht inzake gegevensbescherming, met inbegrip van uw recht om bezwaar te maken tegen sommige manieren waarop wij uw gegevens verwerken. Voor het doel van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is STACCATO musical theater de beheerder van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken

STACCATO verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u rechtstreeks vrijwillig informatie indient bij ons, op onze website of e-mailadres. Dit kan bestaan uit informatie die u ons geeft wanneer u een lidmaatschapsaanvraag indient, op contractbasis werkzaam bent voor onze vereniging, een formulier invult, een reservering plaatst voor voorstellingen/concerten, met ons correspondeert, zich inschrijft op onze mailinglijst, nieuwsbrieven of andere vormen van marketingcommunicaties, antwoordt op een enquête, deelneemt aan een promotie of een andere functie van onze website of e-mail gebruikt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Beeld- en geluidmateriaal

De onderstaande lijst beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken.

Contactgegevens

STACCATO verzamelt uw contactgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en fysieke adressen die gekoppeld zijn aan uw verbintenis met STACCATO.

Reserveringsinformatie

Wanneer u kaarten reserveert via onze website, of onderdeel bent van een groepsreservering (bv boeken van voorstellingen of groepsuitjes) die gemaakt werd via ons, moeten wij mogelijk aanvullende informatie verzamelen om een reservering te verwerken.

 

Commentaar en opmerkingen 

Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, post of via een online formulier, zullen wij uw commentaar en opmerkingen registreren. Wij zullen ook uw commentaar en opmerkingen registreren die u geeft wanneer u antwoordt op enquêtes of deelneemt aan voorstellingen of promoties die wij organiseren.

 

Betalings- en transactie-informatie 

STACCATO registreert uw lidmaatschapsgegevens en welke betalingsmethode u gebruikt voor de transactie. Wij zullen de betalings- en transactie-informatie gebruiken om betalingen te verwerken voor de contributie en donateursgelden. Hoewel wij alle transacties registreren, slaan wij geen financiële informatie op – zoals uw creditcardnummers – aangezien wij een derde partij als betalingsprovider gebruiken om eventuele betalingen te verwerken die u doet voor het verkrijgen van kaarten voor de voorstelling.

 

Aanmeldgegevens

Wanneer u de mogelijkheid krijgt om u aan te melden via een sociaal netwerk, bijvoorbeeld via Facebook, krijgen wij uw wachtwoord of andere aanmeldgegevens voor die accounts niet te zien. Wij krijgen alleen uw e-mailadres en naam. Zonder uw toestemming plaatsen wij niets op uw sociale netwerk of sturen wij niets door aan uw vrienden, volgers of contacten.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat onze rechtsgrondslag is voor dit gebruik

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Om aan een lidmaatschap of donateurschap te voldoen of om stappen te ondernemen die verband houden met een contract. Dit is van toepassing als u lid bent, werkend lid, donateur of onderdeel van onze artistieke leiding.    

  1. het verifiëren van uw identiteit;

  2. het verwerken van uw betalingen;

  3. met u te communiceren. 

  • Als vereiste om onze zakelijke activiteiten uit te voeren en onze wettelijke belangen na te streven. Met name zullen wij: 

  1. u elektronische communicatie sturen; 

  2. gebruik maken van beeldmateriaal zoals foto’s t.b.v. nieuwsbrieven, pr op sociale media, brochures ten behoeve van pr doeleinden;

  3. filmopnames t.b.v. voorstellingen en oefenmateriaal. 

            

Delen van persoonsgegevens met derden

STACCATO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

STACCATO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

STACCATO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Betalingen/contract:              Tot en met de termijn welke door fiscale wet- en regelgeving wordt opgelegd aan STACCATO 

N.A.W:                                     Tot 3 jaar na het laatste contact

Beeld- en geluid:                    Zijn bestemd voor historische doeleinden. Hiervoor geldt geen bewaartermijn.  

 

Als wij persoonsgegevens verwerken voor pr doeleinden of met uw toestemming, dan verwerken wij de gegevens tot u ons vraagt om dit stop te zetten en gedurende korte tijd daarna (om ons in staat te stellen om uw verzoeken te verwerken). Wij bewaren ook een melding van het feit dat u ons gevraagd heeft om u geen directe pr berichten te sturen of uw gegevens te verwerken, zodat wij uw verzoek ook in de toekomst kunnen respecteren. Deze informatie wordt net zolang bewaard als wij uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met dit onderdeel.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STACCATO musical theater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@staccato-huizen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

STACCATO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Links naar websites van derden

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden of onze partnernetwerken, adverteerders, andere verenigingen, nieuwspublicaties en donateurs. Indien u een link naar één van deze websites volgt, dient u op te merken dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid. Controleer het beleid van die websites voordat u informatie indient op deze websites.

 

Wijzigingen in deze verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en dus moet u deze verklaring af en toe opnieuw raadplegen. Bij een materiële wijziging van deze privacyverklaring, zullen wij de datum “laatste wijziging” onderaan deze privacyverklaring bijwerken. De wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd.

 

Kennisgeving aan u

Wanneer wij u ergens over moeten informeren, hetzij omwille van juridische, pr of andere vereniging gebonden doeleinden, zullen wij de volgens ons beste manier kiezen om contact met u op te nemen. Wij zullen dit doorgaans doen via e-mail of via een kennisgeving op onze website. Het feit dat wij u kennisgevingen kunnen sturen, verhindert u niet om u uit te schrijven voor bepaalde vormen van contact, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Contact met ons opnemen

Wij horen graag uw vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met deze privacyverklaring en u dient deze te richten aan: STACCATO musical theater info@staccato-huizen.nl

 

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 22/09/2019.

Privacyverklaring STACCATO musical theater

bottom of page